Επαναληπτική Πρόσκληση Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

16/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με κωδικό MIS 5003917

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για διάστημα 32 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Υποέργο 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 16/2017), θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του Υποκαταστήματος  του φορέα μας στην Δ/νση  Χρήστου Μεθενίτη 7 , Μαρκόπουλο β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr) και στο τηλέφωνο 215 5505717, ώρες για λήψη πληροφοριών 11:00 – 13:00.

Πληροφορίες : Τηλ : 2299020187 , Διεύθυνση : Χρήστου Μεθενίτη 7 , Μαρκόπουλο   , (Υπεύθυνη Κα Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα)

 

 

Περίληψη Ανακοίνωσης

Πρόσκληση Φαρμακείο

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

15/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με κωδικό MIS 5003917

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για διάστημα 34 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Υποέργο 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 15/2017), θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του Υποκαταστήματος  του φορέα μας στην Δ/νση  Χρήστου Μεθενίτη 7 , Μαρκόπουλο β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr) και στο τηλέφωνο 215 5505717, ώρες για λήψη πληροφοριών 11:00 – 13:00.

Πληροφορίες : Τηλ : 2299020187 , Διεύθυνση : Χρήστου Μεθενίτη 7 , Μαρκόπουλο   ,(Υπεύθυνη  Κα Αθανασοπούλου) Κωνσταντίνα

Επαναληπτική Πρόσκληση Φαρμακείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ (1)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΟΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14/ 2017 

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας »

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5003917

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης για την θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Φαρκοποιοί Μαρκόπουλο

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Δήμου Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

13/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο Δήμου Ελευσίνας»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ελευσίνας »

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ελευσίνας»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικό ΟΠΣ: 5001789

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Φαρκοποιοί Ελευσίνα

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Δήμου Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  13 / 2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ελευσίνας »

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ελευσίνας»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5001789

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης της Επαναληπτικής Πρόσκλησης 13/2017 για την θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ελευσίνας

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (06/10/2017 έως και 09/10/2017). Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης (προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά ώρες 10.00-14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.

Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ελευσίνας.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Φαρκοποιοί Ελευσίνα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση Κοινωνικό Φαρμακείο Μαρκόπουλο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

14/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με κωδικό MIS 5003917

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για διάστημα 36 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Υποέργο 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 14/2017), θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία της έδρας του φορέα μας στην Δ/νση Γ’ Σεπτεμβρίου 11 – Αθήνα β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr) και στο τηλέφωνο 215 5505717, ώρες για λήψη πληροφοριών 11:00 – 13:00.

Επαναληπτική Πρόσκληση Φαρμακείο Μαρκόπουλο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 1_επαν

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ (1)

Οριστικοί Πίνακες Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 11/ 2017 & 12/2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας »

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5003917

Κατόπιν της Δημόσιας Κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 22-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00  στην έδρα του Φορέα στην Αθήνα (Γ’ Σεπτεμβρίου 11) ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης

Ανακοίνωση

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Οριστικοί Πίνακες Δήμου Βριλησσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 9/ 2017 & 10/2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Βριλησσίων »

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Βριλησσίων»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5003720

Κατόπιν της Δημόσιας Κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 22-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00  στην έδρα του Φορέα στην Αθήνα (Γ’ Σεπτεμβρίου 11) ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης

Ανακοίνωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Οριστικοί Πίνακες Δήμου Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 7/ 2017 & 8/2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Κηφισιάς »

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κηφισιάς»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5003699

Κατόπιν της Δημόσιας Κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 22-09-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.00  στην έδρα του Φορέα στην Αθήνα (Γ’ Σεπτεμβρίου 11) ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης

Ανακοίνωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ_1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως Δικαιούχος της Πράξης:
Πράξη: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς»»
Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Κηφισιάς» Υποέργο
2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κηφισιάς»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5003699
και
αφού ανάρτησε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που θα απασχοληθούν
σε κάθε Υποέργο με Σύμβαση εργασίας ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες στη συνολική βαθμολογία για τις υπ’
αριθμ. 7/ 2017, 8/2017, Ανακοινώσεων , προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες
κατάταξης.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 22-9-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην έδρα του
Φορέα στην Γ’ Σεπτεμβρίου 11 .
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να παραστούν στη διαδικασία.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί , παρουσία δικηγόρου, για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της
διαδικασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ κηφισια