Δελτία Τύπου

Category

Δελτίο Τύπου 21/06/2013

Αθήνα 21/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3.5322/6.1102/28-2-2013 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», με κωδικό ΜΙS 431016 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Υπουργείου Εργασίας ξεκινά στα πλαίσια συνεργασίας με το Δήμο Κηφισιάς την υλοποίηση του Έργου «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» για τη δημιουργία και τη συνέχιση της λειτουργίας τους για 24 μήνες στο Δήμο Κηφισιάς των κάτωθι δομών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Διαμεσολάβησης. Για τις δομές αυτές ανακοινώνεται Πρόσκληση πρόσληψης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, είκοσι οκτώ (28) ατόμων για ανέργους έως 30 ετών. Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα γραφεία του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Φιλαδέλφειας 2, 10440,Αθήνα. Επίσης, η αναλυτική ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ακόλουθη διεύθυνση στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faros-elpidas.gr). Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: να είναι έως 30 ετών, να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

                                                                                                Για τον

ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                Απόστολος Φορλίδας

Αποτελέσματα