Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  11 / 2017 & 12 /2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Κωδικός ΟΠΣ: 5003917


Οι πίνακες κατάταξης που προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Φορέα μας και του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα υπάρξει
ενημέρωση για την διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης μετά την οποία θα αναρτηθούν οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Δήμου Βριλησσίων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  9 / 2017 & 10/2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Βριλλησίων»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Βριλλησίων»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Βριλλησίων»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Κωδικός ΟΠΣ: 5003720


Οι πίνακες κατάταξης που προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Φορέα μας και του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα υπάρξει
ενημέρωση για την διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης μετά την οποία θα αναρτηθούν οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Δήμου Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 7 / 2017 & 8/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κηφισιάς»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Κηφισιάς»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Κωδικός ΟΠΣ: 5003699

Οι πίνακες κατάταξης που προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Φορέα μας και του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα υπάρξει
ενημέρωση για την διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης μετά την οποία θα αναρτηθούν οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ_1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΟΙ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη Αποτελεσμάτων Δήμου Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 7 / 2017 & 8/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κηφισιάς»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Κηφισιάς»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ: 5003699

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του
ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Κηφισιάς και στο site του Δήμου.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (23/7/2017 έως και 01/08/2017). Η ένσταση, στην οποία ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης
(προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως
(καθημερινά ώρες 09.30-12.30) στο υποκατάστημα της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ στην Κηφισιά επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 3-5, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι
δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τις ίδιες
ώρες στο 210 6256945.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων
προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά
μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.
Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κηφισιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΟΙ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ_1button_neo

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δήμου Κηφισιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 7 / 2017 & 8/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Κηφισιάς»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Κηφισιάς»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ: 5003699

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του
ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Κηφισιάς και στο site του Δήμου.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (23/7/2017 έως και 01/08/2017). Η ένσταση, στην οποία ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης
(προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως
(καθημερινά ώρες 09.30-12.30) στο υποκατάστημα της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ στην Κηφισιά επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 3-5, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι
δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τις ίδιες
ώρες στο 210 6256945.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων
προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά
μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.
Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κηφισιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΟΙ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11/ 2017 & 12/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Κωδικός ΟΠΣ: 5003917

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του
ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας και στο site του Δήμου.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (23/7/2017 έως και 01/08/2017). Η ένσταση, στην οποία ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης
(προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως
(καθημερινά ώρες 09.30-12.30) στο υποκατάστημα της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ στην Κηφισιά επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 3-5, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι
δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τις ίδιες
ώρες στο 210 6256945.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων
προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά
μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.
Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Κ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δήμου Βριλλησίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 9 / 2017 & 10/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Βριλησσίων»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Βριλησσίων»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣ: 5003720

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του
ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Βριλησσίων και στο site του Δήμου.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (23/7/2017 έως και 01/08/2017). Η ένσταση, στην οποία ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης
(προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως
(καθημερινά ώρες 09.30-12.30) στο υποκατάστημα της ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ στην Κηφισιά επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 3-5, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι
δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τις ίδιες
ώρες στο 210 6256945.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων
προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά
μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.
Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς
και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βριλησσίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Κ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

7/ 2017, 8/2017, 9/2017,10/2017,11/2017, 12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς» με κωδικό MIS 5003699, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων με κωδικό MIS 5003720 «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με κωδικό MIS 5003917

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δώδεκα (12) ατόμων για διάστημα 36 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κηφισιάς Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 7/2017) θα απασχοληθούν δύο(2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (συντονιστής) και 1ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» (Ανακοίνωση 8/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Βριλησσίων Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 9/2017) θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (συντονιστής) και 1ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 10/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 9/2017) θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (συντονιστής) και 1ΔΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 10/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του υποκαταστήματος του φορέα μας στην Δ/νση Μαρίνου Αντύπα 3 Κηφισιά β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faroselpidas.gr) και στο τηλέφωνο 210-6256945, ώρες για λήψη πληροφοριών 10:00 – 13:00.

Ανακοίνωση button_neo

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ button_neo

Πρόσκληση Κηφισιά Παντοπωλείο button_neo

Πρόσκληση Κηφισιά Φαρμακείο

ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ

Πρόσκληση Μαρκόπουλο Παντοπωλείο button_neo

Πρόσκληση Μαρκόπουλο Φαρμακείο

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Πρόσκληση Βριλήσσια Παντοπωλείο button_neo

Πρόσκληση Βριλήσσια Φαρμακείο

ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

7/ 2017, 8/2017, 9/2017,10/2017,11/2017, 12/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κηφισιάς» με κωδικό MIS 5003699, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων με κωδικό MIS 5003720 «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» με κωδικό MIS 5003917

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δώδεκα (12) ατόμων για διάστημα 36 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Κηφισιάς Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 7/2017) θα απασχοληθούν δύο(2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (συντονιστής) και 1ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» (Ανακοίνωση 8/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Βριλησσίων Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 9/2017) θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (συντονιστής) και 1ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 10/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 9/2017) θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (συντονιστής) και 1ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 10/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του υποκαταστήματος του φορέα μας στην Δ/νση Μαρίνου Αντύπα 3 Κηφισιά β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας(www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faroselpidas.gr) και στο τηλέφωνο 210-6256945, ώρες για λήψη πληροφοριών 10:00 – 13:00.

Πρόσκληση Κηφισιά Φαρμακείο

Πρόσκληση Κηφισιά Παντοπωλείο

ΑΙΤΗΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ

Πρόσκληση Βριλήσσια Παντωπολείο

Πρόσκληση Βριλήσσια Φαρμακείο

ΑΙΤΗΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Πρόσκληση Μαρκόπουλο Φαρμακείο

Πρόσκληση Μαρκόπουλο Παντοπωλείο

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 1

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/ 2017 & 2/2017& 3/2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, Γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου»

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου»

Υποέργο 3: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – Δομή Σίτισης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5001790

Κατόπιν της Δημόσιας Κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 23-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  11.30  στο υποκατάστημα του Φορέα στην Κηφισιά (Μαρίνου Αντύπα 3-5) ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης