Μελίσσια

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Η Μ.Κ.Ο. «Φάρος Ελπίδας» με την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΕΚΑ του Δήμου Μελισσίων και την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποίησε στο Δήμο Μελισσίων δωδεκάμηνο πρόγραμμα.

melissia3Η παραπάνω δράση ενίσχυσε δευτερογενώς και επικουρικά τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Σα βασικό του στόχο είχε τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων Μητρώων: του Μητρώου Ανέργων και του Μητρώου Επιχειρήσεων.

Το Μητρώο Ανέργων αφορούσε τους ανέργους που ζούσαν και διέμεναν στο Δήμο Μελισσίων.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων αφορούσε τις επιχειρήσεις που έδρευαν στο Δήμο Μελισσίων.

Σκοπό του Σχεδίου Δράσης αποτελούσε, η καταγραφή των ανέργων και των επιχειρήσεων του Δήμου στα δύο Μητρώα. Έτσι, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του, δημιουργήθηκαν δύο βάσεις δεδομένων, οι οποίες ήταν σε θέση να παρέχουν σαφή στοιχεία και πληροφορίες, αφενός για τον αριθμό των ανέργων που υπήρχαν στο Δήμο, αφετέρου για τις επιχειρήσεις κάθε μορφής που δραστηριοποιούνταν σε αυτόν.

Με τη δημιουργία των δύο Μητρώων ο Δήμος Μελισσίων απέκτησε ένα ικανό εργαλείο, για τη μείωση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο. Αυτό συνέβαλε:

Να προωθηθεί και να διευκολυνθεί , σε σημαντικό βαθμό, η απευθείας συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τις επιχειρήσεις.

Δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ώστε, όταν οι τοπικές επιχειρήσεις αναζητούσαν εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, να στρέφονταν πρώτα στο υπάρχον Μητρώο Ανέργων και μέσα απ αυτό να κάλυπταν την όποια κενή θέση διέθεταν μέσα από αυτό.

Οι επιχειρήσεις απέφευγαν έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες τις οποίες απαιτούσε η αναζήτηση προσωπικού μέσω της δημοσίευσης αγγελιών και άλλων οδών.

Μέσω του Μητρώου Ανέργων παρεχόταν η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απασχολήσουν στελέχη τα οποία θα διέμεναν στην ίδια με την έδρα τους περιοχή και θα μείωναν κατά αυτόν τον τρόπο την απορρόφηση εργαζομένων από άλλους Δήμους και μακρινές περιοχές.

melissia1Ο τελικός αποδέκτης αυτής της καινοτομίας, με την ύπαρξη των δύο Μητρώων, ήταν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μελισσίων. Με τα εργαλεία των Μητρώων θα κάνανε συνεχή ενημέρωση των Μητρώων, με την εισαγωγή νέων στοιχείων ως εργαλεία κοινωνικού έργου. Έτσι, ο Δήμος Μελισσίων θα αξιοποιούσε στο έπακρο, προς όφελος των Δημοτών του, τις δυνατότητες που τα Μητρώα θα προσέφεραν για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Ήταν για εμάς αντιληπτό ότι η ανεργία θα αποτελούσε ένα μείζον ζήτημα για την παγκόσμια κοινότητα και στις ημέρες εκείνες του Προγράμματος διαφαινόταν ότι η ανεργία θα έπληττε ραγδαία ολοένα και περισσότερους συνανθρώπους μας. Είχαμε διακρίνει τις δυσοίωνες προβλέψεις που θα προέκυπταν, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που σύντομα θα ξεκινούσε, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της ανεργίας θα αναμενόταν να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια, επιφέροντας ανυπολόγιστες συνέπειες.

Με τα στοιχεία των Μητρώων, οι υπηρεσίες θα του Δήμου θα ήταν σε θέση:

Να κάνουν τη δική τους στατιστική αποτίμηση σε ετήσια βάση.

Να έχουν σαφή εικόνα για τα επίπεδα ανεργίας στα όρια του Δήμου.

Να δημιουργήσουν σταδιακά, μεγαλύτερη σύζευξη, συνεργασία και επικοινωνία, με τις τοπικές επιχειρήσεις κάθε επιπέδου, δρομολογώντας για τα επόμενα χρόνια τις συνθήκες και την προοπτική, ώστε το Μητρώο Ανέργων, να αποτελεί την κύρια δεξαμενή, από την οποία οι επιχειρήσεις θα αντλούσαν το προσωπικό, για τις άμεσες ή τις μελλοντικές ανάγκες τους.

Σύμφωνα με τα όσα η προκήρυξη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έθετε, προσδιορίσαμε με σαφήνεια τους ευρύτερους στόχους στο Σχέδιο δράσης, προς τρεις καίριες κατευθύνσεις:

Την αύξηση της απασχόλησης.

Την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους.

Την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

melissia2

Με την δημιουργία των βάσεων δεδομένων, τις καταγραφές των ανέργων και των επιχειρήσεων σε αυτές και τη δημιουργία των Μητρώων, το Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε και μπήκαν τα θεμέλια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στόχος η συνέχιση και η ανάπτυξή τους από την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Μελισσίων, η οποία σε ό,τι αφορούσε την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, ήδη προσέφερε σημαντικό έργο για τις ομάδες ανθρώπων με συγκεκριμένα προβλήματα.