Υπ. Απασχόλησης

ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 2007
ΔΗΜΟΙ ΤΑΥΡΟΥ & ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο της από 24/8/06 Πρόσκλησης με αρ. πρ. 183994 του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, δια της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. προσεκλήθησαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως και ο ΜΚΟ “Φάρος Ελπίδας”, που πληρούσαν μια σειρά προϋποθέσεις ενεργειών και δραστηριοποιούνταν στους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότητας ευκαιριών, να υποβάλλουν Σχέδια Δράσης, που θα περιελάμβαναν μια δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών, οι οποίες ενδεικτικά θα έπρεπε να αφορούν: Προώθηση ανέργων στην απασχόληση στους τομείς που δραστηριοποιούνται οι ΜΚΟ. Προμήθεια ελαφρού εξοπλισμού απαραίτητου για την υλοποίηση των δράσεων.Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού και δικτύωση ΜΚΟ.

Το πρώτο Σχέδιο Δράσης ύψους 30.000 € κατατέθηκε και εγκρίθηκε με την επωνυμία: «ΤΑΥΡΟΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» και αφορούσε τη δημιουργία Μητρώου Ανέργων και Μητρώου Εργοδοτών – Επιχειρήσεων στα όρια του Δήμου Ταύρου.

Το δεύτερο Σχέδιο Δράσης ύψους 30.000€ κατατέθηκε και εγκρίθηκε με την επωνυμία: «ΖΕΦΥΡΙ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» και αφορούσε την δημιουργία Μητρώου Ανέργων και Μητρώου Εργοδοτών – Επιχειρήσεων στα όρια του Δήμου Ζεφυρίου.

Τα δυο Μητρώα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσης .

ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 2008

Στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης (Β΄ Φάση) του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προσεκλήθησαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως και ο ΜΚΟ “Φάρος Ελπίδας”, που πληρούσαν μια σειρά προϋποθέσεις ενεργειών και δραστηριοποιούνται στους τομείς φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότητας ευκαιριών, να υποβάλλουν Σχέδια Δράσης, που θα περιελάμβαναν μια δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών.

ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός “Φάρος Ελπίδας” πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που ανέφερε η Πρόσκληση και υπέβαλε Σχέδια Δράσης που εγκρίθηκαν, συνολικού ύψους 75.000€, σε συνεργασία με τους Δήμους:
-Αγίας Βαρβάρας, Ταύρου και Μελισσίων.

Στους Δήμους αυτούς ολοκληρώθηκαν επιτυχώς όμοια Προγράμματα όπως στους Δήμους Ταύρου και Ζεφυρίου και πιο συγκεκριμένα κατάρτιση Μητρώων Ανέργων και Μητρώων Εργοδοτών – Επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιηθούν ανάλογα σε τοπικό επίπεδο και να γίνουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων Αγ. Βαρβάρας, και Μελισσίων, ενώ στον Ταύρο υλοποιήθηκε Σχέδιο Δράσης με αντικείμενο την ψυχολογική στήριξη ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και ψυχικά πασχόντων.

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2013 – 2015

Στο περιθώριο της από 31/12/2102 Πρόσκλησης με Κωδικό 55 και Α.Π.: 2.31716/οικ.6.7591 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων – ΕΥΔΕΠ – Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού υποβάλαμε φάκελο για την στήριξη δομών στο Δήμο Κηφισιάς ο οποίος εγκρίθηκε και πρόκειται να υλοποιηθεί για 24 μήνες από τον Απρίλιο του 2013.