Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/ 2017 & 2/2017& 3/2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, Γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου»

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου»

Υποέργο 3: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – Δομή Σίτισης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5001790

Κατόπιν της Δημόσιας Κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 23-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  11.30  στο υποκατάστημα του Φορέα στην Κηφισιά (Μαρίνου Αντύπα 3-5) ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Δήμου Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 4/ 2017 & 5/2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Υποέργο 1: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ελευσίνας »

Υποέργο 2: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ελευσίνας»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5001789

Κατόπιν της Δημόσιας Κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 23-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  11.30  στο υποκατάστημα του Φορέα στην Κηφισιά (Μαρίνου Αντύπα 3-5) ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 4/ 2017 & 5/2017

Ο ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως δικαιούχος της Πράξης: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας»

Υποέργο 1: «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

με κωδικός ΟΠΣ: 5001581

Κατόπιν της Δημόσιας Κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την 23-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  11.30  στο υποκατάστημα του Φορέα στην Κηφισιά (Μαρίνου Αντύπα 3-5) ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τους Τελικούς Πίνακες Κατάταξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΠΑΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Κλήρωσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ

Ο Μ.Κ.Ο ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες στη συνολική βαθμολογία για τις υπ’αριθμόν 1/2017 , 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 , 6/2017

ανακοινώσεις, προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 23/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 στο υποκατάστημα του φορέα που βρίσκεται  Μαρίντου Αντύπα 3 , Κηφισιά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να παραστούν στην διαδικασία, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία δικηγόρου για την διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενστάσεων

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ενστάσεων για τις ανακοινώσεις : 1/2017 , 2/2017 , 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Ανακοίνωση

Διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων θα δίνονται από Παρασκευή 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  στο τηλέφωνο 210.6256945 , 10:00 εώς 14:00.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1/ 2017 & 2/2017& 3/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό
Φαρμακείο, Γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – Δομή Σίτισης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
Κωδικός ΟΠΣ: 5001790

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Μοσχάτου – Ταύρου και στο site του Δήμου.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (20/4/2017 έως και 29/4/2017). Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης (προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά ώρες 10.00-14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.

Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Μοσχάτου – Ταύρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΙΝΩΝ.ΦΑΡΜΑΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δήμου Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 4 / 2017 & 5/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Ελευσίνας»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ελευσίνας»
ΠΡΑΞΗ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Ελευσίνας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κωδικός ΟΠΣ: 5001789

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ελευσίνας και στο site του Δήμου.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (20/4/2017 έως και 29/4/2017). Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης (προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά ώρες 10.00-14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.

Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ελευσίνας.

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΙΝ. ΦΑΡΜΑΚ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 6 / 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας»
ΠΡΑΞΗ: «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Κωδικός ΟΠΣ: 5001581

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του  ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (Μ. Αντύπα 3) όπως και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  Σπάτων – Αρτέμιδας και στο site του Δήμου.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (20/4/2017 έως και 29/4/2017). Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντικείμενο της ένστασης (προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως (καθημερινά ώρες 10.00-14.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ 3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.

Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σπάτων – Αρτέμιδας.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΠΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

1/ 2017, 2/2017, 3/2017,4/2017,5/2017& 6/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» με κωδικό MIS 5001790, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ελευσίνας με κωδικό MIS 5001789 και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας MIS 5001581

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για διάστημα 36 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 1/2017) θα απασχοληθούν δύο(2) άτομα με ειδικότητες, 1ΔΕ Διοικητικό προσωπικό (συντονιστής) και 1ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» (Ανακοίνωση 2/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» (Ανακοίνωση 3/2017) θα απασχοληθούν πέντε (5) άτομα με ειδικότητες, 1ΔΕ Διοικητικό προσωπικό, 1ΠΕ Συντονιστής, 1ΔΕ Μάγειρας, 1ΥΕ Γενικών καθηκόντων, 1ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Ελευσίνας Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 4/2017) θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΔΕ Διοικητικό προσωπικό (συντονιστής) και 1ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό. Για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 5/2017), θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας Υποέργου 1 «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» (Ανακοίνωση 6/2017) θα απασχοληθούν δύο (2) άτομα με ειδικότητες, 1ΔΕ Διοικητικό προσωπικό (συντονιστής) και 1ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του υποκαταστήματος του φορέα μας στην Δ/νση Μαρίνου Αντύπα 3 Κηφισσιά β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας ( www.faroselpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faroselpidas.gr) και στο τηλέφωνο 210-6256945, ώρες για λήψη πληροφοριών 10:00 – 14:00.

Πρόσκληση Ταύρος Συσσίτιο

Πρόσκληση_Ταύρος_Παντοπωλείο

Πρόσκληση Ταύρος Φαρμακείο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

Πρόσκληση Σπάτα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Πρόσκληση_Ελευσίνα_Φαρμακείο

Πρόσκληση_Ελευσίνα_Παντοπωλείο

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ