Αγ. Βαρβάρα

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Η Μ.Κ.Ο. «Φάρος Ελπίδας» με την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποίησε στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας δωδεκάμηνο πρόγραμμα στο πλαίσιο των ενεργειών της υλοποίησης Σχεδίου Δράσεως που εγκρίθηκε με Κωδικό Έργου 111859/151 και με την υπ΄ αρ. 193166/21-12-2006 απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης Και Κοινωνικής Προστασίας, στο πλαίσιο επίσης της υπ΄αρ. 183994/24-8-2006 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση σχεδίων δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (παραγρ. 2 αρ. 4 Κανονισμού 1784/99) Α΄ Κύκλου,

Η παραπάνω δράση ενίσχυσε δευτερογενώς και επικουρικά τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας,

Σα βασικό του στόχο είχε τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων Μητρώων: του Μητρώου Ανέργων και του Μητρώου Επιχειρήσεων.

Το Μητρώο Ανέργων αφορούσε τους ανέργους που ζούσαν και διέμεναν στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων αφορούσε τις επιχειρήσεις που έδρευαν στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Σκοπό του Σχεδίου Δράσης αποτελούσε, η καταγραφή των ανέργων και των επιχειρήσεων του Δήμου στα δύο Μητρώα. Έτσι, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του, δημιουργήθηκαν δύο βάσεις δεδομένων, οι οποίες ήταν σε θέση να παρέχουν σαφή στοιχεία και πληροφορίες, αφενός για τον αριθμό των ανέργων που υπήρχαν στο Δήμο, αφετέρου για τις επιχειρήσεις κάθε μορφής που δραστηριοποιούνταν σε αυτόν.

Με τη δημιουργία των δύο Μητρώων ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας απέκτησε ένα ικανό εργαλείο, για τη μείωση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο. Αυτό συνέβαλε:

Να προωθηθεί και να διευκολυνθεί , σε σημαντικό βαθμό, η απευθείας συνεργασία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τις επιχειρήσεις.

Δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ώστε, όταν οι τοπικές επιχειρήσεις αναζητούσαν εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, να στρέφονταν πρώτα στο υπάρχον Μητρώο Ανέργων και μέσα απ αυτό να κάλυπταν την όποια κενή θέση διέθεταν μέσα από αυτό.

Οι επιχειρήσεις απέφευγαν έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες τις οποίες απαιτούσε η αναζήτηση προσωπικού μέσω της δημοσίευσης αγγελιών και άλλων οδών.

Μέσω του Μητρώου Ανέργων παρεχόταν η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απασχολήσουν στελέχη τα οποία θα διέμεναν στην ίδια με την έδρα τους περιοχή και θα μείωναν κατά αυτόν τον τρόπο την απορρόφηση εργαζομένων από άλλους Δήμους και μακρινές περιοχές.

sbarbara

Ο τελικός αποδέκτης αυτής της καινοτομίας, με την ύπαρξη των δύο Μητρώων, ήταν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Με τα εργαλεία των Μητρώων θα κάνανε συνεχή ενημέρωση των Μητρώων, με την εισαγωγή νέων στοιχείων ως εργαλεία κοινωνικού έργου. Έτσι, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα αξιοποιούσε στο έπακρο, προς όφελος των Δημοτών του, τις δυνατότητες που τα Μητρώα θα προσέφεραν για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Ήταν για εμάς αντιληπτό ότι η ανεργία θα αποτελούσε ένα μείζον ζήτημα για την παγκόσμια κοινότητα και στις ημέρες εκείνες του Προγράμματος διαφαινόταν ότι η ανεργία θα έπληττε ραγδαία ολοένα και περισσότερους συνανθρώπους μας. Είχαμε διακρίνει τις δυσοίωνες προβλέψεις που θα προέκυπταν, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που σύντομα θα ξεκινούσε, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της ανεργίας θα αναμενόταν να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια, επιφέροντας ανυπολόγιστες συνέπειες.

Με τα στοιχεία των Μητρώων, οι υπηρεσίες θα του Δήμου θα ήταν σε θέση:

Να κάνουν τη δική τους στατιστική αποτίμηση σε ετήσια βάση.

Να έχουν σαφή εικόνα για τα επίπεδα ανεργίας στα όρια του Δήμου.

Να δημιουργήσουν σταδιακά, μεγαλύτερη σύζευξη, συνεργασία και επικοινωνία, με τις τοπικές επιχειρήσεις κάθε επιπέδου, δρομολογώντας για τα επόμενα χρόνια τις συνθήκες και την προοπτική, ώστε το Μητρώο Ανέργων, να αποτελεί την κύρια δεξαμενή, από την οποία οι επιχειρήσεις θα αντλούσαν το προσωπικό, για τις άμεσες ή τις μελλοντικές ανάγκες τους.

Σύμφωνα με τα όσα η προκήρυξη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έθετε, προσδιορίσαμε με σαφήνεια τους ευρύτερους στόχους στο Σχέδιο δράσης, προς τρεις καίριες κατευθύνσεις:

Την αύξηση της απασχόλησης.

Την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους.

Την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Με την δημιουργία των βάσεων δεδομένων, τις καταγραφές των ανέργων και των επιχειρήσεων σε αυτές και τη δημιουργία των Μητρώων, το Σχέδιο Δράσης ολοκληρώθηκε και μπήκαν τα θεμέλια για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στόχος η συνέχιση και η ανάπτυξή τους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, η οποία σε ό,τι αφορούσε την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, ήδη προσέφερε σημαντικό έργο για τις ομάδες ανθρώπων με συγκεκριμένα προβλήματα.