Ταύρος Α

«ΤΑΥΡΟΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

Η Μ.Κ.Ο. «Φάρος Ελπίδας» με την υποστήριξη του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ταύρου και την οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υλοποίησε στο Δήμο του Ταύρου δωδεκάμηνο πρόγραμμα.

Η παραπάνω δράση ενίσχυσε δευτερογενώς και επικουρικά τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του ΚΕΦΟ

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και ειδικότερα της ανεργίας, το παρόν Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής, όπως λειτουργία δομής υποδοχής, γενική και ειδική πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, κατευθύνσεις για εργασιακή προετοιμασία, δράσεις δικτύωσης, δράσεις ανεύρεσης εργασίας και απασχόλησης, καθώς και συνοδευτικές υποστηρικτικές ενέργειες. Παράλληλος στόχος η συγκέντρωση στοιχείων και δημιουργίας δυο Μητρώων. Πρώτον: Μητρώου Ανέργων και Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων και Δεύτερον: Μητρώου Εργοδοτών και Θέσεων Απασχόλησης.

Στόχος ήταν η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, διαδικασιών και κινήτρων στο ανθρώπινο δυναμικό και στο οικονομικό περιβάλλον, που θα επέτρεπαν:
-Την αύξηση της απασχολησιμότητας
-Την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους
-και την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

tavros_01Σύζευξη Ανέργων με τις τοπικές Επιχειρήσεις

Το προτεινόμενο Σχέδιο, προέβλεπε δράσεις που ανταποκρίνονταν στους Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση, σε συνδυασμό με τη συμβουλευτική δράση προς τους επιχειρηματίες και κοινό στόχο τη συμμετοχή των δυο φύλων στην προοπτική που δίνουν οι σχεδιασμοί της Ε.Ε.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, σκοπό είχε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της ανεργίας με έναν ολοκληρωμένο τρόπο που περιλαμβάνει υποδοχή και εντοπισμό των ιδιαιτεροτήτων και ικανοτήτων του κάθε ατόμου και της κάθε κοινωνικής ομάδας και προώθηση στην τοπική αγορά εργασίας. Αυτές οι δράσεις συμπληρώνονταν από την δημιουργία των βάσεων για μετέπειτα υποστηρικτικές δομές. Παράλληλα το Σχέδιο εστίαζε στις επιχειρήσεις για την υποβοήθησή τους στην ανεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού για την πρόσληψή του και τέλος στην παροχή επικουρικά συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις δυνατότητες που ανοίγονται γι αυτές από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης στην περιοχή τους.

Έτσι στο ανωτέρω πλαίσιο, οι επιμέρους δράσεις ήταν:

Α1.Λειτουργία Γραφείου Καταγραφής Ανέργων και Δημιουργίας Μητρώου Ανέργων που θα έχει σαν σκοπό: -Την πρώτη επαφή με τα άτομα που επιζητούν εργασία και την καταγραφή και αξιολόγησή τους. -Την παραπομπή του ατόμου αν χρειαστεί σε κατάλληλες κοινωνικές συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δήμου ή της περιοχής αν αυτό κριθεί ή ζητηθεί. (Ψυχολογική Υποστήριξη, κοινωνικός Λειτουργός κλπ). -Τον επαγγελματικό προσανατολισμό των ανέργων μέσω της καθοδήγησής τους στην κατεύθυνση που ταιριάζει περισσότερο στις γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητές τους.

Α2.Δράσεις που στόχο είχαν την Δικτύωση μεταξύ ατόμων και εργοδοτών. Αυτή γινόταν με ηλεκτρονικό τρόπο και με τη δημιουργία Μητρώου Εργαζομένων και Μητρώου Εργοδοτών και η Δικτύωση – σύζευξη γινόταν με όλους τους έμμεσους και άμεσους Φορείς της περιοχής που εκλήθησαν να υποστηρίξουν το Σχέδιο καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την αποτελεσματικότερη συνεργασία τους και την συνεργασία ατόμων μεταξύ τους. Η φυσική σύζευξη αφορά την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Φορέων, των δομών, των επιχειρήσεων και των ατόμων – ανέργων καθώς και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.