Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 26/2019 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Δήμου Βριλησσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 26 / 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων»

Yποέργο: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Βριλησσίων»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Κωδικός ΟΠΣ: 5003720

Οριστικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στο site του φορέα μας και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βριλησσίων μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού 26/2019 για την πρόσληψη στη θέση Φαρμακοποιού για το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Για τον διαγωνισμό λάβαμε μιά αίτηση. Ο Φορέας μας θα προβεί άμεσα στην κατάρτιση σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01_19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 01_19

Πρόσκληση (ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ) Κοινωνικό Φαρμακείο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤHΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.

27/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας με κωδικό MIS 5003917

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για διάστημα 12μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ενός έτους ακόμα και μέχρι την λήξη του προγράμματος . Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του για την υλοποίηση του ΄Εργου Δομή παροχής Βασικών αγαθών Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Υποέργου 2 «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου » (Ανακοίνωση 27/2019), θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο με ειδικότητα, ΠΕ Φαρμακοποιός (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του υποκαταστήματος του φορέα μας στην Δ/νση Γ’ Σεπτεμβρίου 11 β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faroselpidas.gr) και στο τηλέφωνο 2155505717,ώρες για λήψη πληροφοριών 11:00 – 14:00.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΦΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ