Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Στην Αθήνα, σήμερα την 01/08/2016 αναρτήσαμε τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 13/13-07-2016 Ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) έμμεσα ωφελούμενων (νέων, ανέργων μέχρι 30 ετών) μέχρι 30-10-2016 για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι :

-Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης

Πίνακας Προσληπτέων με αναγραφή της θέσης πρόσληψης

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα:

-Στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: www.faroselpidas.gr

– Στην ιστοσελίδα των Δομών Κηφισιάςwww.domeskifisias.gr

Οι αναφερόμενοι στον πίνακα προσληπτέων θα πρέπει  να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης (Υπόδειγμα Α – αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (π.χ Βεβαίωση ΙΚΑ , φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας κλπ)

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εάν κάποιος από τους προσληπτέους (αναγραφόμενους στον πίνακα Προσληπτέων ) δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους έμμεσα ωφελούμενους θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής της Θέσης (Υπόδειγμα Β – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να την καταθέσει στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά , α

Ο πρόεδρος.

Φορλίδας Απόστολος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ-Επιτυχόντων-_13_07_2016 (1)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 31-10-2016, επτά (7) ατόμων για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν στη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

 1. Κοινωνικό Φαρμακείο

 2. Κοινωνικό Παντοπωλείο

 3. Δομή Παροχής Συσσιτίου

 4. Γραφείο Διαμεσολάβησης

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ειδικότητες:

 1. Φαρμακοποιός η βοηθός Φαρμακοποιού (άτομα 1)

 2. Κοινωνικός Λειτουργός (άτομα 4)

 3. Στέλεχος ανθρωπιστικών επιστημών (άτομα 2)

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faros-elpidas.gr) και στην ιστοσελίδα των Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς (www.domeskifisias.gr)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, (Νέα Δνση ΜΚΟ) Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων , ΤΚ 10440, Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην Διεύθυνση Μ. Αντύπα 3 – 5 Κάτω Κηφισιά από Δευτέρα έως Παρασκευή10.00-15.00.Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης εργασίας ορίζεται η 29/07/2016 και ώρα 15.00 (βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου). Πληροφορίες στο τηλ. 2155505717 και 2106230919 και 210 8087189 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.00).

Για τον ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Απόστολος Φορλίδας

Πρόεδρος /Διαχειριστής

ανακοινωση προσκλησης (1)

prosklisi_diamesolavisi_FAROS_13_07_16-1 (2)

prosklisi_farmakeio_FAROS_13_07_2016-1 (1)

prosklisi_pantopvleio_FAROS_13_07_2016-1 (2)

prosklisi_sissitio_FAROS_13_07_2016-1 (2)

Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Στην Αθήνα, σήμερα την 11/07/2016 αναρτήσαμε τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 12/30-06-2016 Ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) έμμεσα ωφελούμενων (νέων, ανέργων μέχρι 30 ετών) μέχρι 30-10-2016 για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι :

-Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης

Πίνακας Προσληπτέων με αναγραφή της θέσης πρόσληψης

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα:

-Στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: www.faroselpidas.gr

– Στην ιστοσελίδα των Δομών Κηφισιάςwww.domeskifisias.gr

Οι αναφερόμενοι στον πίνακα προσληπτέων θα πρέπει  να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης (Υπόδειγμα Α – αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (π.χ Βεβαίωση ΙΚΑ , φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας κλπ)

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εάν κάποιος από τους προσληπτέους (αναγραφόμενους στον πίνακα Προσληπτέων ) δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους έμμεσα ωφελούμενους θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής της Θέσης (Υπόδειγμα Β – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να την καταθέσει στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά , α

Ο πρόεδρος.

Φορλίδας Απόστολος

ΠΙΝΑΚΑΣ-Επιτυχόντων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΜΗ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΘΕΣΗΣ- (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ-ΘΕΣΗΣ-

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 31-10-2016, ενός (7) ατόμων για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν στη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

 1. Κοινωνικό Φαρμακείο

 2. Κοινωνικό Παντοπωλείο

 3. Δομή Παροχής Συσσιτίου

 4. Γραφείο Διαμεσολάβησης

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ειδικότητες:

 1. Φαρμακοποιός η βοηθός Φαρμακοποιού (άτομα 1)

 2. Κοινωνικός Λειτουργός (άτομα 4)

 3. Υποστηρικτικό Προσωπικό Κουζίνας (άτομα 1)

 4. Στέλεχος ανθρωπιστικών επιστημών (άτομα 2)

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faros-elpidas.gr) και στην ιστοσελίδα των Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς (www.domeskifisias.gr)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, (Νέα Δνση ΜΚΟ) Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων , ΤΚ 10440, Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην Διεύθυνση Μ. Αντύπα 3 – 5 Κάτω Κηφισιά από Δευτέρα έως Παρασκευή10.00-15.00.Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης εργασίας ορίζεται η 08/07/2016 και ώρα 15.00 (βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου). Πληροφορίες στο τηλ. 2155505717 και 2106230919 και 210 8087189 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.00).

Για τον ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Απόστολος Φορλίδας

Πρόσκληση_Διαμεσολάβηση_FAROS_6_16

Πρόσκληση_Φαρμακείο_FAROS_06_2016

Πρόσκληση_Παντοπωλείο_FAROS_06_2016

Πρόσκληση_Συσσίτιο_FAROS_06_2016_2

Αποτελέσματα πρόσκλησης

Στην Αθήνα, σήμερα την 15/2/2016 αναρτήσαμε τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 11/2-1-2016 Ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου δυο (2) έμμεσα ωφελούμενων (νέων, ανέργων μέχρι 30 ετών) μέχρι 30-05-2016 για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι :

-Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης

Πίνακας Προσληπτέων με αναγραφή της θέσης πρόσληψης

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα:

-Στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: www.faroselpidas.gr

– Στην ιστοσελίδα των Δομών Κηφισιάς: www.domeskifisias.gr

Οι αναφερόμενοι στον πίνακα προσληπτέων θα πρέπει από 19/02/2016 έως την 23/02/2016 να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης (Υπόδειγμα Α – αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (π.χ Βεβαίωση ΙΚΑ , φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας κλπ)

Φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εάν κάποιος από τους προσληπτέους (αναγραφόμενους στον πίνακα Προσληπτέων ) δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στους έμμεσα ωφελούμενους θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη αποδοχής της Θέσης (Υπόδειγμα Β – αναρτημένο στην ιστοσελίδα), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να την καταθέσει στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά , από 17/02/2016 έως και την 19/02/2016

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και αρχίζει την 17/02/2016 έως και την 19/02/2016 ώρα 16.00 μ.μ

Οι ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη υπογραφή από δημόσια αρχή, στο Παράρτημα μας Κοινωνικό Παντοπωλείο Μ. Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά από τις 10.00 π.μ έως και τις 16.00 μ.μ κατά τις ως άνω ημερομηνίες.

Ο πρόεδρος.

Φορλίδας Απόστολος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

Επαναληπτική πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-5-2016, ενός (1) ατόμου για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

1) Κοινωνικό Φαρμακείο

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ειδικότητες:

Κοινωνικό Φαρμακείο

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ (www.faroselpidas.gr)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, (Νέα Δνση ΜΚΟ) Φιλαδελφείας 2 & Λιοσίων , ΤΚ 10440, Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην Διεύθυνση Μ. Αντύπα 3 – 5 Κάτω Κηφισιά από Δευτέρα έως Παρασκευή10.00-15.00.Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται.Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές εώς την κάλυψη της θέσης

επαναληπτικη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_16

Bazaar στο The Mall Athens!

Σας περιμένουμε όλους στο Βazaar μας που λαμβάνει χώρα στο The Mall Athens (Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι ) ,από σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2016 έως 14 Φεβρουαρίου και ώρες 10:00 – 22:00.

Τα έσοδα του Bazaar θα διατεθούν για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κηφισιάς.

20160210_001311 20160210_001334 20160210_001348 20160210_001400 20160210_001059 20160210_001155

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

O ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 6 μηνών, δύο (2) ατόμων για την συνέχιση του έργου « Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Κηφισιάς »,.

Οι Κοινωνικές Δομές που θα υποστηριχθούν με τη συνέχιση της λειτουργίας τους στο Δήμο Κηφισιάς είναι:

1) Δομή παροχής Συσσιτίων

2) Κοινωνικό Φαρμακείο

Για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου Δράσης, οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών οι οποίοι θα προσληφθούν από το ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αναρτημένα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση_Φαρμακείο_2016

Πρόσκληση_συσσίτιο_φαρος_2016